ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за Лични данни

1. Общи

Благодарим Ви, че посетихте www.climatime.bg! Всеки има право на защита на своите лични данни. Климатайм зачита правото на потребителите да бъдат информирани относно събирането и други операции, свързани с личните им данни. При използването на данни, които могат пряко или непряко да ви идентифицират лично, ще приложим принцип на строга необходимост. По тази причина ние проектирахме www.climatime.bg по такъв начин, че използването на вашите лични данни да бъде сведено до минимум и няма да надхвърля целите, за които вашите лични данни са били събирани и обработвани.Тази Декларация за поверителност Ви предоставя цялата необходима информация, за да разберете как събираме данните, които могат да ви идентифицират.

Сайтът www.climatime.bg е собственост на „Климатайм” ООД ("CLIMATIME” Ltd).Дружеството е регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201154868, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.Дружба, Цариградски комплекс, бл.282, вх. Ж, магазин М23.

Тази Декларация за поверителност ("политика за поверителност") е валидна за уеб сайта www.climatime.bg (записван за по-кратко"Сайтът") и се отнася до дейностите по обработка на лични данни, извършени от Климатайм” ООД при регистрирането на потребители в Сайта и взаимодействието на потребителите с услугите и функционалностите, предлагани от Сайта.Декларацията за поверителност е изготвена в съответствие с регламент 679/2016 на ЕС за защита на личните данни.

Декларацията за поверителност идентифицира администратора на данни, който събира и обработва лични данни, за целите на предоставяне на договорни услуги , за подобряване функционалността на Сайта. В декларацията се конкретизира какви лични данни се събират; дали личните данни се предават на трети страни; мерките за сигурност и конфиденциалност на данните, прилагани с цел защита и съхранение на данните; и начините, по които потребителят може да контролира процеса на обработка и съхраняване на личните си данни, и да наложи законните си права .

2. АДМИНИСТРАТОР и ОБРАБОТВАЩ лични данни

Администраторът на лични данни за онлайн платформа и сайт globalbrandsstore.com е фирма „Климатайм” ООД ("CLIMATIME” Ltd) дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201154868, със седалище и адрес за контакти: гр. София, ж.к. Дружба 2, Цариградски комплекс , бл.282, вх. Ж, Магазин М23. Администраторът на лични данни от свое име събира и обработва лични данни на клиенти на сайта.

Фирма Сайт Лого Визия Дизайн ЕООД поддържа технически сайта climatime.bg, като не обработва лични данни от името на Климатайм.

3. Естеството и вида на процеса на събиране на лични данни и целите за които се събират

При посещаване на сайта на нерегистрирани потребители(сърфиращи) не се събират и обработват лични данни.

Ние може да използваме информацията, която събираме от Вас, когато отправяте запитване, сърфирате в уебсайта по следните начини:

  • да подобрим уебсайта си, за да Ви обслужваме по-добре;
  • да Ви обслужваме по-добре в отговор на Вашите запитвания;
  • да организираме проучване или друга функция на сайта; за бързо обработване на транзакциите;
  • да поискаме оценки, отзиви и прегледи на услуги;
  • да се свържем с Вас след кореспонденция (имейл);
  • да продължим комуникацията с Вас, след като сте се свързали с нас първоначално и желаете да дебатираме вашето запитване.

Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите данни. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности. Ще предприемем предпазливи мерки, за да гарантираме, че няма да събираме лични данни от вас, от които не се нуждаем.

Данни свързани с конфиденциална финансова информация- номера на дебитни и кредитни карти и други (както е описано в общите условия) не се обработват и съхраняват от администратора на Сайта, а от обслужващата транзакциите банка. При връщане на стока от клиент, клиентът ще трябва да предостави номер на банкова сметка, по която да му се преведе обратно заплатената за стоката сума.

Сайтът www.climatime.bg изпраща автоматизирани имейл съобщения във следните случаи: а/ при регистрация на нов потребител, за да му се пожелае приятно пазаруване

4. Права на потребителите.

Имате право по всяко едно време да поискате копие от информацията, която държим за вас.Имате право да поискате да изтрием информацията, която имаме за вас и да бъдете забравени, след като отправите съобщение до фирмения имейл. Ако желаете да получите копие на част от информацията или цялата Ви лична информация, моля, изпратете ни имейл на следния адрес. Имейл: climatime@mail.bg Искаме да се уверим, че личната Ви информация е точна и актуална. Можете да ни пишете да коригираме или премахнем информацията, която смятате за неточна.

5 . Съхранение на личните данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите запитвания и нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения.

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашия сайт и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват изцяло в електронен вид.

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка. Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс “https:”, вместо “http:”. Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица. Можете да изпратите заявка ръчно на имейл адрес: climatime@mail.bg, ако желаете информацията Ви да бъде забравена завинаги.

6. Обработка на лични данни

Климатайм като администратор на сайта обработва лични данни на потребителите в рамките и при обстоятелствата, посочени в настоящата Политика за поверителност и в съответствие със съгласието, дадено от потребителя при събирането на данни. Личните данни на потребителя ще бъдат обработвани в рамките на организацията на фирма Климатайм от оторизирани лица, които ще имат достъп до тях въз основа на своите задължения и във връзка с целите на обработката . Достъп до личните данни , ще имат оторизирани служители на Климатайм. При заявяване в електронен формат, на имейл, клиентът на сайта, може да получи информация за вида лични данни , които му се обработват, за оторизираните служители , които обработват личните му данни, дали външна фирма обработва личните му данни, както и дали личните му данни са били предоставяни на трети фирми, страни или организации. Администраторът декларира, че никакви лични данни не се предават извън пределите на България.

7. Предоставяне и разкриване на лични данни.

Потребителят носи отговорност , че предоставените лични данни са верни и точни. Всякаква загуба или щети, причинени на уебсайта или на лицето, отговорно за уебсайта или на всяко трето лице чрез предоставяне на погрешна, неточна, или непълна информация в регистрационния формуляр, ще е изключителна отговорност на Потребителя.

Предоставянето на лични данни от клиента е необходимо за изпълнението на услугите и функционалните възможности, предлагани от Сайта и изискуеми от потребителя, като например регистриране на сайта и закупуване на желана стока. Отказът от предоставяне на лични данни от страна на потребителя би направил невъзможно потребителят да се регистрира в Сайта или да ползва други инициативи, предлагани чрез Сайта. Предоставянето на вашите коректни лични данни на www.climatime.bg (по-конкретно вашите лични данни за имена, имейл адрес, адрес за доставка , вашия телефонен номер) е необходимо за обработка на вашата поръчка при закупуването на продукти на сайт www.climatime.bg, или при предоставянето на други услуги. Отказът да предоставите на www.climatime.bg някои от вашите лични данни, необходими за изпълнение на горепосочените цели, може да попречи на Климатайм да обработва вашата поръчка за закупуване на продукти. Поради това непредоставянето на данни може в някои случаи да представлява легитимна и обоснована причина да не обработвате поръчката ви за закупуване на продукти, продавани на www.climatime.bg.

Личните данни, предоставени от клиенти на сайта, ще бъдат разкривани на лица, които отговарят за техническото обработване на данните; пред маркетинговите специалисти във фирмата; собствениците на Климатайм при упражняването на собственическите им права ще могат да се запознават в необходима степен със съобщените от клиентите на сайта лични данни .

Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това е необходимо за обработка на поръчка. Например Вашите лични данни се разкриват на спедиторска компания с цел извършване на доставка на закупена от вас стока. Освен това вашите данни могат да бъдат разкривани на полицията ,на съдебните органи и на други съгласно законовите разпоредби органи, Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица за цели, които не са разрешени от закона или без вашето изрично съгласие

8. Промени в политиката ни за поверителност

Всички промени, които правим в нашата политика за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани директно тук на тази страница.